Elérhetőségek

9700 Szombathely,
Kodály Zoltán u. 32
Telefon: +36-20/286-5806
E-mail küldése

Fontos információk

Szabályzat

 

 1. Általános rendelkezések

1.§. Név, székhely és jelképek

 

 1. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   a Magyar Kolping Szövetség (továbbiakban: MKSZ) által létrehozott Kolping Család, – mint Kolping szellemiségű krisztushívők közössége.

A Szombathely- Oladi  Kolping Család     az MKSZ Nyugat-magyarországi Körzetéhez tartozik.

Az MKSZ, tagja a Nemzetközi Kolping Szövetségnek (melynek központja a németországi Kölnben van).

 1. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   székhelye: 9700 Szombathely,

Kodály Zoltán u. 32,   Postacíme: 9700 Szombathely, Pf. 233.
E-mail címe: oladikolping@gmail.com

 1. A Kolping mozgalom jelképei: az embléma és a Kolping név. Az MKSZ keretein belül működő Kolping Családok ugyanazt a zászlót és jelvényt, emblémát viselhetik, mint a Nemzetközi Kolping Szövetség bármely más tagja.

A Kolping név, embléma és jelképek használatára az MKSZ adhat engedélyt. Az engedély megadása vagy megvonása ellen, jogorvoslati lehetőség nincs.

2. §. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   Kolping Család

egyházjogi helyzete

 

 1. Az MKSZ-nél nyilvántartásba vett Szombathely- Oladi  Kolping Család   , krisztushívők hivatalos társulása, és ennélfogva egyházi jogi személy.                                                                                                              
 2. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   az MKSZ és az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök felsőbb irányítása és felügyelete alatt működik, és az egyházi törvényeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 3. A preambulum alapján a Kolping Család alapításának éve 1993.

3.§. Célok és feladatok

 

 1. Az ordinárius céljai, az MKSZ és a Nemzetközi Kolping Szövetség programjával és szabályaival összhangban:
  1. Kolping Adolf szellemiségének átadása a Kolping Családokba szerveződött hívők közösségének.
   A Kolping Családoknak megadni a szükséges támogatást, hogy tagjaik ezáltal is helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban és családban, az egyházban, illetve a világban.
  2. A Kolping Családok katolikus társadalmi tanítás szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.

A Szombathely- Oladi Kolping Család     katolikus identitását a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök felügyeli. Amennyiben egy Kolping Család tevékenysége nem egyeztethető össze a katolikus tanítással és ezt a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök jelzi az Elnök-Prézesnek, úgy ezt az MKSZ Vezetősége megtárgyalja és szükség esetén javasolja a közgyűlés felé a Kolping Család feloszlatását.

A  Szombathely- Oladi Kolping Család működését súlyos okból a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök megtilthatja.

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család     fontosabb feladatai részletezve:
  1. A középtávú és éves cselekvési program meghatározása és megvalósítása.
  2. Kapcsolattartás más Kolping Családokkal és a Nemzetközi Kolping Szövetséggel.
  3. Kolping Családok megalakulásának segítése.
  4. AZ MKCS gazdasági önfenntartásának megalapozása.
  5. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  6. Szociális tevékenység, rászorulók, időskorúak, hátrányos helyzetűek segítése
  7. Az (1) bekezdésében leírt célokhoz kapcsolódó kiadói tevékenység (Időszaki kiadványok, Könyvkiadás)
  8. Kulturális, sport, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  9. Nevelési és felnőtt-oktatási feladatok segítése, közreműködés egyes nevelési és pedagógiai programokban.
  10. Jogsegélyszolgálat működtetése
  11. Korlátozottan igénybe vehető szálláshely, szolgáltatási, oktatási, művelődési, kulturális célra helyiség bérbeadása
  12. Programszervezés
 2. Az Szombathely- Oladi Kolping Család fiataljai, küldetésüknek tartják, hogy az ifjúság a keresztény erkölcs alapján álljon és stabil családi életre való nevelésben részesüljön. A vallás nem magánügy, hanem közügy. Céljuk, hogy a keresztény hit és erkölcs alapján részt vállaljanak a közéletben és megerősödjenek hitükben, hogy lehetőséget kapjanak nemzetközi tapasztalatok szerzésére, amelynek során kapcsolatba kerülnek határon túli magyar fiatalokkal is, akikkel egy közös értékrend alapján közösségbe érezhetik magukat a szellemi tartalommal megtöltött szabadidős programjaikon. Szándékuk, hogy tisztességesen értsenek legalább egy szakmához és azt a közösség hasznára fordítsák.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Család közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, részükre támogatást nem nyújt; országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
 1. Tagsági viszony

.§. A tagság

 

 1. Az MKSZ-nek magyar állampolgárságú, katolikus és nem katolikus keresztény természetes személy lehet a tagja, aki a  Szombathely- Oladi Kolping Család Szabályzat által meghatározott célok megvalósulását kívánja szolgálni, és a jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, és tagi kötelezettségeinek teljesítésére belépési nyilatkozatában kötelezettséget vállalt.
 2. Kiskorúak is lehetnek tagok, figyelembe véve, hogy a kiskorú személy jogainak gyakorlásában a szülők vagy gyámok hatalma alatt áll.
 3. Nem lehet a tagok közé érvényesen felvenni azt a személyt, aki a katolikus hitet nyilvánosan elvetette, vagy az egyházi közösséget elhagyta, vagy akit kiszabott vagy hivatalosan kinyilvánított kiközösítés sújt.
 4. Azokat a tagokat, akiket törvényesen vettek fel, de később a (3) bekezdésben nevesített felvételt kizáró eset történt velük, előzetes figyelmeztetés után, el kell bocsátani az MKSZ-ből, a Szabályzat megtartásával, és az alapító hatósághoz (MKPK) való felfolyamodás jogának fenntartásával.

 

 

5.§ A tagsági viszony létrejötte

 

 1. Tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amely a felvételt kérő önkéntes kérelmére, az MKSZ Vezetőségének határozatával jön létre. A tagfelvétel a belépési nyilatkozat kitöltésével, megjelölve benne a plébániát, ahová tartozik, és személyes előterjesztéssel történik, melyhez csatolni kell az MKSZ valamely két tagja által kiállított támogatói nyilatkozatot. A felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 2. A tag a  Szombathely- Oladi Kolping Családhoz tartozik.

 

6.§. A tagok kötelezettségei és jogai

 

 1. A tagok kötelessége együttműködni a 3. §-ban megfogalmazott célok megvalósításában.
 2. A tagok kötelezettsége tagdíjat fizetni az MKSZ-nek.

 

7.§ A tagsági viszony megszűnése

 

(1) A tagsági viszony megszűnik:

1. a tag halálával,

2. a tag kilépésével,

3. a tag törlésével vagy kizárásával,

4. a Szombathely- Oladi Kolping Család  vagy az MKSZ megszűnésével.

(2) Törölhető az a tag, aki egy évet meghaladóan 60 napos teljesítésre történő MKSZ által, írásbeli felszólítás ellenére is elmulasztja tagdíjfizetési kötelezettségét. Fennmarad a tagsági viszony, ha a figyelmeztetés után 60 napon belül az aktuális tagdíjhátralékot rendezi. A törlésről szóló határozat meghozatala a Vezetőség hatáskörébe tartozik.

 1. Kizárható az a tag, aki írásbeli figyelmeztetés után és annak ellenére is

1.bármely módon megsérti az MKSZ Szabályzatát, az SZMSZ rendelkezéseit vagy a jelen Szabályzatot.

  2.tevékenységével zavarja, akadályozza vagy veszélyezteti az MKSZ céljainak megvalósítását, illetve a Katolikus Egyház közjavát, avagy bármely módon az MKSZ érdekeivel ellentétes, illetőleg hívő keresztény emberhez nem méltó tevékenységet folytat, vagy életében az Egyházi Törvénykönyvben meghatározott tagságot kizáró ok következett be.

  A kizárási eljárást az MKSZ SZMSZ-e szabályozza.

 1. A törlést és a kizárást kimondó határozatot az MKSZ Vezetőség hozza meg. A kizárást kimondó határozattal szemben jogorvoslatnak helye van.

 

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család   

vagyona és gazdálkodása

8.§. Szombathely- Oladi Kolping Család  gazdálkodása

 1.  Szombathely- Oladi Kolping Család     tagjai közül Vagyonkezelőt választ, aki Vezetőségi tag lesz.
 2. A Szombathely- Oladi Kolping Család  céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Család     tartozásaiért saját vagyonával felel.
 4. A Szombathely- Oladi Kolping Család     vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, vállalkozási tevékenységből befolyt jövedelmekből, szervezetek, jogi és magán személyek hozzájárulásaiból és adományaiból, valamint egyéb bevételekből adódik.
 5. A Szombathely- Oladi Kolping Család     vállalkozási tevékenységet, csak másodlagos tevékenységként, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 6. Az MKCS tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyonkezeléséről az MKSZ felé évente beszámolási kötelezettséggel tartozik, ennek megfelelően a Közgyűlése által elfogadott éves tevékenységéről szóló valamint az éves számviteli beszámolót és mérleget, azok elfogadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül, az Elnök az MKSZ részére eljuttatni köteles.
 7. A Szombathely- Oladi Kolping Család     az általa összegyűjtött ajándékok és adományok felhasználásáról az MKSZ-nek évente számadással tartozik.
 8. Az MKCS vagyona célvagyon, amely a tagok között fel nem osztható és amely kizárólag az MKCS céljai érdekében használható fel.
 9. Az MKSZ vagyoni és gazdálkodási kérdéseiben a CIC, főként az anyagi javakkal foglalkozó kánonjai, a betartandóak, csakúgy mint az egyházi vagyon kezelésére vonatkozó más kánoni jogszabályok.

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család

      szervezete és testületei

 

9. § A jelölés és a választás

 

 1. A jelölés az MKSZ Szabályzatában leírt jelölés mintájára történik, ettől eltérő szabályozás, a helyi viszonyoknak, tagságnak megfelelően: a jelölőbizottság köteles a javaslattételi határidő megjelölésével javaslatot kérni a tagoktól a jelöltek személyére. Csak olyan jelölteket állít: akik még nem töltötték be a 75. életévüket a jelöléskor
 1. A választás az MKSZ Szabályzatában leírt választás mintájára történik.
 2. A választás összehívása az Elnök feladata. Minden választás a Közgyűlésen történik. A választás eredményét az MKSZ-nek írásban meg kell erősíteni, akkor válik ugyanis érvényessé.
 3. A Prézes személyére, az MKCS által adott jelöléseket a jelölőbizottság továbbítja a jelölt személye szerint illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök(ök) felé. Az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök(ök) jóváhagyja a jelöltekből kialakított jelöltlistát. A Közgyűlés az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök által jóváhagyott jelöltlistából választja meg a Prézes személyét. A Prézes személyét a választást követően kell az MKSZ-hez felterjeszteni, a megválasztott kinevezéséhez.

10. § A Szombathely- Oladi Kolping Család szervezete és testületei

 

(1)   Közgyűlés

(2)   Vezetőség

(3)   Ifjúsági korcsoport

(4)   Szenior korcsoport

 

11. § A közgyűlés

 

 1. A  Szombathely- Oladi Kolping Család     legfelsőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, melynek minden 18 éven felüli tagja szavazati joggal rendelkezik.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező nyilvántartásba vett tagok több mint fele megjelent.

Tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül, vehetnek részt a közgyűlésen a 14. éven felüli, de szavazati joggal nem rendelkező tagok, a fiatal korosztály, valamint a Vezetőség által meghívottak.

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. A Szabályzat elfogadása és módosítása.
  2. Az alábbi tisztségviselők megválasztása négy év időtartamra, titkos szavazással:
 • Elnök,
 • Prézes,
 • a Vezetőség további három tagja: Titkár, Vagyonkezelő 
  1. Az MKCS időszakos, éves programjának elfogadása.
  2. A Vezetőség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
  3. Az éves mérleg és beszámoló jóváhagyása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
  4. A szövetségi tagdíj összegének meghatározása.
  5. A Vezetőség javaslata alapján döntés a Szombathely- Oladi Kolping Család  megszűnéséről. Ezen határozat titkos szavazással, a határozatképes Közgyűlés jelenlévő tagok több mint kétharmados egyetértő szavazatával hozható meg.
  6. Döntés az MKCS feloszlatása ügyében hozott MKSZ Vezetőségi határozat elleni fellebbezésről.
  7. küldöttek delegálása a Magyar Kolping Szövetség testületeibe,
  8. jelöltek állítása a Magyar Kolping Szövetség tisztségeire,
  9. a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
  10. a saját ügyrend meghatározása (levezető elnök, napirend, szavazás rendje, stb.)
 1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az Elnök a napirend és a helyszín megjelölésével a meghívókat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal küldi el a tagoknak postán ajánlott levélben vagy visszaigazolható e-mailben, valamint nyilvános értesítés céljából megjelenteti a Szombathely- Oladi Kolping Család honlapján. A meghívóban szereplő napirendekhez tartozó előterjesztéseket a meghívó kiküldésével egyidejűleg, azonos módon kell közölni.
 2. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirenddel, az eredeti közgyűlési időpontot követő 7 (hét) nap elteltével. A megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben, a megjelent tagok számától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak következményeit közölni kell. Ennek hiányában, megismételt Közgyűlés nem tartható.

 1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha

1. az MKSZ elrendelte

2. a szavazattal rendelkező tagok legalább egyharmada írásban kéri, azonos indok megjelölésével.

 1. A határozatképes Közgyűlés - a (2) b) és h) pontot kivéve - jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással hoz döntést. Ha pedig két szavazás után a szavazatok egyenlően oszlanak meg, az Elnök szavazatával eldöntheti az egyenlőséget.
 2. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, amely szavazati jogot személyesen vagy az általa meghatalmazott útján gyakorolhat.
 3. A Közgyűlésnek jogában áll saját ügyrendjét meghatározni és indítványonként dönteni nyílt, vagy titkos szavazás alkalmazásáról.
 4. A Közgyűlést az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén feladatát a Prézes vagy a Titkár látja el. Az Elnököt vagy Prézest is érintő tisztújító Közgyűlés levezető elnökének személyére a Vezetőség tesz javaslatot.
 5. A Közgyűlésről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni.
 6. A Szombathely- Oladi Kolping Család meghívja a Közgyűlésre az MKSZ képviselőjét.
 7. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszedők, illetve más személy megválasztására bármelyik tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
 8. A Közgyűlés, bármely, a Szombathely- Oladi Kolping Család     szempontjából jelentősebbnek minősülő ügy megtárgyalására, javaslat kidolgozására, létrehozhat eseti bizottságot.

 

 

16. § A Vezetőség

 

 1. A Vezetőség az MKCS képviseleti szerve és operatív irányító testülete. Minden olyan ügyben tanácskozik és dönt amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Vezetőség létszáma 4 (négy) fő.
 2. A Vezetőségi tagok egyházi hivatalt birtokolnak, ezért vonatkoznak rá a CIC Egyházi hivatalra vonatkozó kánonjai, különösen a 145-196-os kánonok. A hivatal betöltése és megüresedése szempontjából fölöttes hatósága az MKSZ.
 3. A Vezetőség 4 tagja:
 • Elnök
 • Prézes
 • Titkár
 • Vagyonkezelő
 1. A Közgyűlés, a jóváhagyott jelöltek közül, önálló titkos szavazással választja meg az Elnököt, a Prézest és külön, együttes titkos szavazással 2 fő Vezetőségi tagot, ebből 1 fő Tikár, 1 fő Vagyonkezelő négy évi időtartamra.
 2. A Vezetőség hatásköre különösen:
 1. őrködik a Szombathely- Oladi Kolping Család     szellemisége felett,
 2. a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
 3. a Szombathely- Oladi Kolping Család     éves programjának jóváhagyása a 2.§-ban szereplő célok figyelembe vételével,
 4. az MKCS évi költségvetésének elfogadása,
 5. az éves beszámoló elkészítése és Közgyűlésre való előterjesztésének jóváhagyása, a határozatképes vezetőségi ülésen jelenlévő testületi tagok több mint felének szavazatával,
 6. jelölőbizottság megválasztása tisztújításhoz,
 7. gazdasági társaság, alapítvány, vagy társadalmi szervezet létrehozása, illetve belépés ezekbe,
 8. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása,
 9. képviselők delegálása más szervezetekbe az MKCS Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
 1. A Vezetőség legalább évente négy alkalommal ülésezik. Az Elnök a napirendet tartalmazó meghívót legalább két héttel az ülés előtt elküldi, postán vagy elektronikus úton.
 2. Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha ezt a vezetőségi tagok legalább egyharmada írásban kéri azonos indok megjelölésével.
 3. Határozatot a határozatképes Vezetőség nyílt szavazással, a megválasztott összes tag több mint felének egyetértő szavazatával hozza meg.
 4. A Vezetőségi ülését az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ezt a feladatot a Prézes vagy a Titkár látja el.
 5. A Vezetőség üléséről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni.
 6. A Vezetőség akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 (három) fő jelen van. A határozatképesség szempontjából a szavazásra jogosult vezetőségi tagokat jelen lévőnek kell tekinteni a személyes jelenléten túl akkor is, ha az egyes vezetőségi tagok részvételére a Vezetőség ülésein elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján kerül sor.
 7. A Vezetőség tagjai, tagságukból eredő jogaikat, a Vezetőség ülésén való személyes részvétel helyett erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök - így telefon, Skype vagy más internetes kapcsolattartó rendszerek - igénybevételével is gyakorolhatják. Nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a Vezetőség ülésén résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott vezetőségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, az e követelményeknek megfelelő jegyzőkönyv elkészítéséről az országos Elnök gondoskodik.
 8. A Vezetőség határozatait
 • ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely azt jelenti, hogy a döntéshez mindenkor legalább 3 (három) egyező értelmű szavazat szükséges
 • ülés tartása nélkül, írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz - különösen e-mail - felhasználásával hozza meg.
 1. Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén, a döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban vagy e-mailben kell a vezetőségi tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le, a szavazatok leadására rendelkezésre álló határidőt az országos Elnök állapítja meg. A Vezetőség ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Szabályzat vezetőségi tagok szavazati jogára, ennek gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot, a szavazatok leadására rendelkezésére álló határidő utolsó napját követő nappal kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az országos Elnök a vezetőségi tagokat, a szavazatok leadására rendelkezésére álló határidő leteltét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban vagy elektronikus hírközlő eszközök - különösen e-mail - útján tájékoztatja.
 2. A Vezetőség határozatait az Elnök a „Határozatok Könyvébe” bejegyzi. A Vezetőség határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) – az országos Elnöknek 15 napon belül közölnie kell.
 3. A Vezetőség tagjai kötelesek az ilyen tisztségben szokásos általánosan elvárható gondossággal eljárni.
 4. A vezetőségi tagság megszűnik:
 • a mandátum lejártával,
 • a 80. életév betöltésével.
 • lemondással,
 • visszahívással,
 • elhalálozással.

 

17.§. Az Elnök és a Prézes

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család  képviselője az Elnök. Az Elnök önállóan jogosult a Szombathely- Oladi Kolping Család képviseletére. Az Elnök akadályoztatása esetén - helyette – a Szombathely- Oladi Kolping Családot a Prézes képviseli.
 2. Az Elnök konkrét ügyre vonatkozóan jogosult a Vezetőség tagja vagy valamelyik tag részére, az MKCS képviseletére eseti meghatalmazás adására.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Családot az Elnök akként jegyzi, hogy nevét a Szombathely- Oladi Kolping Család     kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon szereplővel egyező módon, önállóan írja.
 4. A Szombathely- Oladi Kolping Család     bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.
 5. A Prézes gondoskodik a Kolping szellemiség megőrzéséről, különös tekintettel a CIC 298. kánon 1.§-ban foglaltakra. A Prézes katolikus pap, aki felelős a Szombathely- Oladi Kolping Család  pasztorálásáért. Szolgálata abban áll, hogy az egyes tagokat, valamint az egész közösséget hitbeli és keresztény erkölcsi kötelezettségre készteti, és keresztény világi küldetésükben nyújt segítséget.

 

 

18. §. A Titkár és a Vagyonkezelő

 

 1. A Titkár felelős a levelezésért, a jegyzőkönyvek elkészítésért, a sajtóval és a nyilvánossággal való kapcsolatok ápolásáért, amennyiben a Vezetőség ezekkel a feladatokkal más vezetőségi tagokat nem bíz meg.
 2. A Vagyonkezelő felelős a Szombathely- Oladi Kolping Család     gazdálkodásának szabályosságáért. Elkészíti a költségvetés tervezetet és az éves beszámolót, melyek a Vezetőség jóváhagyásával terjeszthetők a Közgyűlés elé. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagok a tagdíjat időben befizessék. Gondoskodik az MKSZ részére a tagdíjak megfizetéséről.

 

 

19. § Az ifjúsági korcsoport

 

(1)    A Közgyűlés a 30 év alatti tagokból ifjúsági korcsoportot hozhat létre.

(2)    Az ifjúsági korcsoport tagjai sorából javasolhat személyeket az MKCS közgyűlése számára az MKSZ ifjúsági tisztségviselő jelöltjeinek.

 I.                  Általános rendelkezések

 

1.§. Név, székhely és jelképek

 

 1. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   a Magyar Kolping Szövetség (továbbiakban: MKSZ) által létrehozott Kolping Család, – mint Kolping szellemiségű krisztushívők közössége.

A Szombathely- Oladi  Kolping Család     az MKSZ Nyugat-magyarországi Körzetéhez tartozik.

Az MKSZ, tagja a Nemzetközi Kolping Szövetségnek (melynek központja a németországi Kölnben van).

 1. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   székhelye: 9700 Szombathely,

Kodály Zoltán u. 32,   Postacíme: 9700 Szombathely, Pf. 233.
E-mail címe: oladikolping@gmail.com

 

 1. A Kolping mozgalom jelképei: az embléma és a Kolping név. Az MKSZ keretein belül működő Kolping Családok ugyanazt a zászlót és jelvényt, emblémát viselhetik, mint a Nemzetközi Kolping Szövetség bármely más tagja.

A Kolping név, embléma és jelképek használatára az MKSZ adhat engedélyt. Az engedély megadása vagy megvonása ellen, jogorvoslati lehetőség nincs.

 

2. §. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   Kolping Család

egyházjogi helyzete

 

 1. Az MKSZ-nél nyilvántartásba vett Szombathely- Oladi  Kolping Család   , krisztushívők hivatalos társulása, és ennélfogva egyházi jogi személy.                                                                                                              
 2. A Szombathely- Oladi  Kolping Család   az MKSZ és az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök felsőbb irányítása és felügyelete alatt működik, és az egyházi törvényeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 3. A preambulum alapján a Kolping Család alapításának éve 1993.

 

 

3.§. Célok és feladatok

 

 1. Az ordinárius céljai, az MKSZ és a Nemzetközi Kolping Szövetség programjával és szabályaival összhangban:
  1. Kolping Adolf szellemiségének átadása a Kolping Családokba szerveződött hívők közösségének.
   A Kolping Családoknak megadni a szükséges támogatást, hogy tagjaik ezáltal is helyt tudjanak állni keresztényként az életben, a munkában, a hivatásban, a házasságban és családban, az egyházban, illetve a világban.
  2. A Kolping Családok katolikus társadalmi tanítás szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.

A Szombathely- Oladi Kolping Család     katolikus identitását a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök felügyeli. Amennyiben egy Kolping Család tevékenysége nem egyeztethető össze a katolikus tanítással és ezt a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök jelzi az Elnök-Prézesnek, úgy ezt az MKSZ Vezetősége megtárgyalja és szükség esetén javasolja a közgyűlés felé a Kolping Család feloszlatását.

A  Szombathely- Oladi Kolping Család működését súlyos okból a területileg illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök megtilthatja.

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család     fontosabb feladatai részletezve:
  1. A középtávú és éves cselekvési program meghatározása és megvalósítása.
  2. Kapcsolattartás más Kolping Családokkal és a Nemzetközi Kolping Szövetséggel.
  3. Kolping Családok megalakulásának segítése.
  4. AZ MKCS gazdasági önfenntartásának megalapozása.
  5. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  6. Szociális tevékenység, rászorulók, időskorúak, hátrányos helyzetűek segítése
  7. Az (1) bekezdésében leírt célokhoz kapcsolódó kiadói tevékenység (Időszaki kiadványok, Könyvkiadás)
  8. Kulturális, sport, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  9. Nevelési és felnőtt-oktatási feladatok segítése, közreműködés egyes nevelési és pedagógiai programokban.
  10. Jogsegélyszolgálat működtetése
  11. Korlátozottan igénybe vehető szálláshely, szolgáltatási, oktatási, művelődési, kulturális célra helyiség bérbeadása
  12. Programszervezés
 2. Az Szombathely- Oladi Kolping Család fiataljai, küldetésüknek tartják, hogy az ifjúság a keresztény erkölcs alapján álljon és stabil családi életre való nevelésben részesüljön. A vallás nem magánügy, hanem közügy. Céljuk, hogy a keresztény hit és erkölcs alapján részt vállaljanak a közéletben és megerősödjenek hitükben, hogy lehetőséget kapjanak nemzetközi tapasztalatok szerzésére, amelynek során kapcsolatba kerülnek határon túli magyar fiatalokkal is, akikkel egy közös értékrend alapján közösségbe érezhetik magukat a szellemi tartalommal megtöltött szabadidős programjaikon. Szándékuk, hogy tisztességesen értsenek legalább egy szakmához és azt a közösség hasznára fordítsák.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Család közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, részükre támogatást nem nyújt; országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

 

 1. Tagsági viszony

 

4.§. A tagság

 

 1. Az MKSZ-nek magyar állampolgárságú, katolikus és nem katolikus keresztény természetes személy lehet a tagja, aki a  Szombathely- Oladi Kolping Család Szabályzat által meghatározott célok megvalósulását kívánja szolgálni, és a jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, és tagi kötelezettségeinek teljesítésére belépési nyilatkozatában kötelezettséget vállalt.
 2. Kiskorúak is lehetnek tagok, figyelembe véve, hogy a kiskorú személy jogainak gyakorlásában a szülők vagy gyámok hatalma alatt áll.
 3. Nem lehet a tagok közé érvényesen felvenni azt a személyt, aki a katolikus hitet nyilvánosan elvetette, vagy az egyházi közösséget elhagyta, vagy akit kiszabott vagy hivatalosan kinyilvánított kiközösítés sújt.
 4. Azokat a tagokat, akiket törvényesen vettek fel, de később a (3) bekezdésben nevesített felvételt kizáró eset történt velük, előzetes figyelmeztetés után, el kell bocsátani az MKSZ-ből, a Szabályzat megtartásával, és az alapító hatósághoz (MKPK) való felfolyamodás jogának fenntartásával.

 

 

5.§ A tagsági viszony létrejötte

 

 1. Tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik, amely a felvételt kérő önkéntes kérelmére, az MKSZ Vezetőségének határozatával jön létre. A tagfelvétel a belépési nyilatkozat kitöltésével, megjelölve benne a plébániát, ahová tartozik, és személyes előterjesztéssel történik, melyhez csatolni kell az MKSZ valamely két tagja által kiállított támogatói nyilatkozatot. A felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 2. A tag a  Szombathely- Oladi Kolping Családhoz tartozik.

 

 

6.§. A tagok kötelezettségei és jogai

 

 1. A tagok kötelessége együttműködni a 3. §-ban megfogalmazott célok megvalósításában.
 2. A tagok kötelezettsége tagdíjat fizetni az MKSZ-nek.

 

7.§ A tagsági viszony megszűnése

 

(1) A tagsági viszony megszűnik:

1. a tag halálával,

2. a tag kilépésével,

3. a tag törlésével vagy kizárásával,

4. a Szombathely- Oladi Kolping Család  vagy az MKSZ megszűnésével.

(2) Törölhető az a tag, aki egy évet meghaladóan 60 napos teljesítésre történő MKSZ által, írásbeli felszólítás ellenére is elmulasztja tagdíjfizetési kötelezettségét. Fennmarad a tagsági viszony, ha a figyelmeztetés után 60 napon belül az aktuális tagdíjhátralékot rendezi. A törlésről szóló határozat meghozatala a Vezetőség hatáskörébe tartozik.

 1. Kizárható az a tag, aki írásbeli figyelmeztetés után és annak ellenére is

1.bármely módon megsérti az MKSZ Szabályzatát, az SZMSZ rendelkezéseit vagy a jelen Szabályzatot.

  2.tevékenységével zavarja, akadályozza vagy veszélyezteti az MKSZ céljainak megvalósítását, illetve a Katolikus Egyház közjavát, avagy bármely módon az MKSZ érdekeivel ellentétes, illetőleg hívő keresztény emberhez nem méltó tevékenységet folytat, vagy életében az Egyházi Törvénykönyvben meghatározott tagságot kizáró ok következett be.

  A kizárási eljárást az MKSZ SZMSZ-e szabályozza.

 1. A törlést és a kizárást kimondó határozatot az MKSZ Vezetőség hozza meg. A kizárást kimondó határozattal szemben jogorvoslatnak helye van.

 

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család   

vagyona és gazdálkodása

 

8.§. Szombathely- Oladi Kolping Család  gazdálkodása

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család     tagjai közül Vagyonkezelőt választ, aki Vezetőségi tag lesz.
 2. A Szombathely- Oladi Kolping Család  céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Család     tartozásaiért saját vagyonával felel.
 4. A Szombathely- Oladi Kolping Család     vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, vállalkozási tevékenységből befolyt jövedelmekből, szervezetek, jogi és magán személyek hozzájárulásaiból és adományaiból, valamint egyéb bevételekből adódik.
 5. A Szombathely- Oladi Kolping Család     vállalkozási tevékenységet, csak másodlagos tevékenységként, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 6. Az MKCS tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyonkezeléséről az MKSZ felé évente beszámolási kötelezettséggel tartozik, ennek megfelelően a Közgyűlése által elfogadott éves tevékenységéről szóló valamint az éves számviteli beszámolót és mérleget, azok elfogadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül, az Elnök az MKSZ részére eljuttatni köteles.
 7. A Szombathely- Oladi Kolping Család     az általa összegyűjtött ajándékok és adományok felhasználásáról az MKSZ-nek évente számadással tartozik.
 8. Az MKCS vagyona célvagyon, amely a tagok között fel nem osztható és amely kizárólag az MKCS céljai érdekében használható fel.
 9. Az MKSZ vagyoni és gazdálkodási kérdéseiben a CIC, főként az anyagi javakkal foglalkozó kánonjai, a betartandóak, csakúgy mint az egyházi vagyon kezelésére vonatkozó más kánoni jogszabályok.

 

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család

      szervezete és testületei

 

9. § A jelölés és a választás

 

 1. A jelölés az MKSZ Szabályzatában leírt jelölés mintájára történik, ettől eltérő szabályozás, a helyi viszonyoknak, tagságnak megfelelően: a jelölőbizottság köteles a javaslattételi határidő megjelölésével javaslatot kérni a tagoktól a jelöltek személyére. Csak olyan jelölteket állít: akik még nem töltötték be a 75. életévüket a jelöléskor
 1. A választás az MKSZ Szabályzatában leírt választás mintájára történik.
 2. A választás összehívása az Elnök feladata. Minden választás a Közgyűlésen történik. A választás eredményét az MKSZ-nek írásban meg kell erősíteni, akkor válik ugyanis érvényessé.
 3. A Prézes személyére, az MKCS által adott jelöléseket a jelölőbizottság továbbítja a jelölt személye szerint illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök(ök) felé. Az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök(ök) jóváhagyja a jelöltekből kialakított jelöltlistát. A Közgyűlés az illetékes helyi ordinárius vagy megyéspüspök által jóváhagyott jelöltlistából választja meg a Prézes személyét. A Prézes személyét a választást követően kell az MKSZ-hez felterjeszteni, a megválasztott kinevezéséhez.

10. § A Szombathely- Oladi Kolping Család szervezete és testületei

 

(1)   Közgyűlés

(2)   Vezetőség

(3)   Ifjúsági korcsoport

(4)   Szenior korcsoport

 

11. § A közgyűlés

 

 1. A  Szombathely- Oladi Kolping Család     legfelsőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, melynek minden 18 éven felüli tagja szavazati joggal rendelkezik.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező nyilvántartásba vett tagok több mint fele megjelent.

Tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül, vehetnek részt a közgyűlésen a 14. éven felüli, de szavazati joggal nem rendelkező tagok, a fiatal korosztály, valamint a Vezetőség által meghívottak.

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. A Szabályzat elfogadása és módosítása.
  2. Az alábbi tisztségviselők megválasztása négy év időtartamra, titkos szavazással:
 • Elnök,
 • Prézes,
 • a Vezetőség további három tagja: Titkár, Vagyonkezelő 
  1. Az MKCS időszakos, éves programjának elfogadása.
  2. A Vezetőség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
  3. Az éves mérleg és beszámoló jóváhagyása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
  4. A szövetségi tagdíj összegének meghatározása.
  5. A Vezetőség javaslata alapján döntés a Szombathely- Oladi Kolping Család  megszűnéséről. Ezen határozat titkos szavazással, a határozatképes Közgyűlés jelenlévő tagok több mint kétharmados egyetértő szavazatával hozható meg.
  6. Döntés az MKCS feloszlatása ügyében hozott MKSZ Vezetőségi határozat elleni fellebbezésről.
  7. küldöttek delegálása a Magyar Kolping Szövetség testületeibe,
  8. jelöltek állítása a Magyar Kolping Szövetség tisztségeire,
  9. a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
  10. a saját ügyrend meghatározása (levezető elnök, napirend, szavazás rendje, stb.)
 1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az Elnök a napirend és a helyszín megjelölésével a meghívókat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal küldi el a tagoknak postán ajánlott levélben vagy visszaigazolható e-mailben, valamint nyilvános értesítés céljából megjelenteti a Szombathely- Oladi Kolping Család honlapján. A meghívóban szereplő napirendekhez tartozó előterjesztéseket a meghívó kiküldésével egyidejűleg, azonos módon kell közölni.
 2. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirenddel, az eredeti közgyűlési időpontot követő 7 (hét) nap elteltével. A megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben, a megjelent tagok számától függetlenül, határozatképes.

A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak következményeit közölni kell. Ennek hiányában, megismételt Közgyűlés nem tartható.

 1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha

1. az MKSZ elrendelte

2. a szavazattal rendelkező tagok legalább egyharmada írásban kéri, azonos indok megjelölésével.

 1. A határozatképes Közgyűlés - a (2) b) és h) pontot kivéve - jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással hoz döntést. Ha pedig két szavazás után a szavazatok egyenlően oszlanak meg, az Elnök szavazatával eldöntheti az egyenlőséget.
 2. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, amely szavazati jogot személyesen vagy az általa meghatalmazott útján gyakorolhat.
 3. A Közgyűlésnek jogában áll saját ügyrendjét meghatározni és indítványonként dönteni nyílt, vagy titkos szavazás alkalmazásáról.
 4. A Közgyűlést az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén feladatát a Prézes vagy a Titkár látja el. Az Elnököt vagy Prézest is érintő tisztújító Közgyűlés levezető elnökének személyére a Vezetőség tesz javaslatot.
 5. A Közgyűlésről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni.
 6. A Szombathely- Oladi Kolping Család meghívja a Közgyűlésre az MKSZ képviselőjét.
 7. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszedők, illetve más személy megválasztására bármelyik tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
 8. A Közgyűlés, bármely, a Szombathely- Oladi Kolping Család     szempontjából jelentősebbnek minősülő ügy megtárgyalására, javaslat kidolgozására, létrehozhat eseti bizottságot.

 

 

16. § A Vezetőség

 

 1. A Vezetőség az MKCS képviseleti szerve és operatív irányító testülete. Minden olyan ügyben tanácskozik és dönt amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Vezetőség létszáma 4 (négy) fő.
 2. A Vezetőségi tagok egyházi hivatalt birtokolnak, ezért vonatkoznak rá a CIC Egyházi hivatalra vonatkozó kánonjai, különösen a 145-196-os kánonok. A hivatal betöltése és megüresedése szempontjából fölöttes hatósága az MKSZ.
 3. A Vezetőség 4 tagja:
 • Elnök
 • Prézes
 • Titkár
 • Vagyonkezelő
 1. A Közgyűlés, a jóváhagyott jelöltek közül, önálló titkos szavazással választja meg az Elnököt, a Prézest és külön, együttes titkos szavazással 2 fő Vezetőségi tagot, ebből 1 fő Tikár, 1 fő Vagyonkezelő négy évi időtartamra.
 2. A Vezetőség hatásköre különösen:
 1. őrködik a Szombathely- Oladi Kolping Család     szellemisége felett,
 2. a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
 3. a Szombathely- Oladi Kolping Család     éves programjának jóváhagyása a 2.§-ban szereplő célok figyelembe vételével,
 4. az MKCS évi költségvetésének elfogadása,
 5. az éves beszámoló elkészítése és Közgyűlésre való előterjesztésének jóváhagyása, a határozatképes vezetőségi ülésen jelenlévő testületi tagok több mint felének szavazatával,
 6. jelölőbizottság megválasztása tisztújításhoz,
 7. gazdasági társaság, alapítvány, vagy társadalmi szervezet létrehozása, illetve belépés ezekbe,
 8. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása,
 9. képviselők delegálása más szervezetekbe az MKCS Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
 1. A Vezetőség legalább évente négy alkalommal ülésezik. Az Elnök a napirendet tartalmazó meghívót legalább két héttel az ülés előtt elküldi, postán vagy elektronikus úton.
 2. Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha ezt a vezetőségi tagok legalább egyharmada írásban kéri azonos indok megjelölésével.
 3. Határozatot a határozatképes Vezetőség nyílt szavazással, a megválasztott összes tag több mint felének egyetértő szavazatával hozza meg.
 4. A Vezetőségi ülését az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ezt a feladatot a Prézes vagy a Titkár látja el.
 5. A Vezetőség üléséről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni.
 6. A Vezetőség akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 (három) fő jelen van. A határozatképesség szempontjából a szavazásra jogosult vezetőségi tagokat jelen lévőnek kell tekinteni a személyes jelenléten túl akkor is, ha az egyes vezetőségi tagok részvételére a Vezetőség ülésein elektronikus hírközlő eszközök igénybevétele útján kerül sor.
 7. A Vezetőség tagjai, tagságukból eredő jogaikat, a Vezetőség ülésén való személyes részvétel helyett erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök - így telefon, Skype vagy más internetes kapcsolattartó rendszerek - igénybevételével is gyakorolhatják. Nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a Vezetőség ülésén résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott vezetőségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, az e követelményeknek megfelelő jegyzőkönyv elkészítéséről az országos Elnök gondoskodik.
 8. A Vezetőség határozatait
 • ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely azt jelenti, hogy a döntéshez mindenkor legalább 3 (három) egyező értelmű szavazat szükséges
 • ülés tartása nélkül, írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz - különösen e-mail - felhasználásával hozza meg.
 1. Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén, a döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban vagy e-mailben kell a vezetőségi tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le, a szavazatok leadására rendelkezésre álló határidőt az országos Elnök állapítja meg. A Vezetőség ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Szabályzat vezetőségi tagok szavazati jogára, ennek gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot, a szavazatok leadására rendelkezésére álló határidő utolsó napját követő nappal kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az országos Elnök a vezetőségi tagokat, a szavazatok leadására rendelkezésére álló határidő leteltét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban vagy elektronikus hírközlő eszközök - különösen e-mail - útján tájékoztatja.
 2. A Vezetőség határozatait az Elnök a „Határozatok Könyvébe” bejegyzi. A Vezetőség határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) – az országos Elnöknek 15 napon belül közölnie kell.
 3. A Vezetőség tagjai kötelesek az ilyen tisztségben szokásos általánosan elvárható gondossággal eljárni.
 4. A vezetőségi tagság megszűnik:
 • a mandátum lejártával,
 • a 80. életév betöltésével.
 • lemondással,
 • visszahívással,
 • elhalálozással.

 

17.§. Az Elnök és a Prézes

 

 1. A Szombathely- Oladi Kolping Család  képviselője az Elnök. Az Elnök önállóan jogosult a Szombathely- Oladi Kolping Család képviseletére. Az Elnök akadályoztatása esetén - helyette – a Szombathely- Oladi Kolping Családot a Prézes képviseli.
 2. Az Elnök konkrét ügyre vonatkozóan jogosult a Vezetőség tagja vagy valamelyik tag részére, az MKCS képviseletére eseti meghatalmazás adására.
 3. A Szombathely- Oladi Kolping Családot az Elnök akként jegyzi, hogy nevét a Szombathely- Oladi Kolping Család     kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon szereplővel egyező módon, önállóan írja.
 4. A Szombathely- Oladi Kolping Család     bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.
 5. A Prézes gondoskodik a Kolping szellemiség megőrzéséről, különös tekintettel a CIC 298. kánon 1.§-ban foglaltakra. A Prézes katolikus pap, aki felelős a Szombathely- Oladi Kolping Család  pasztorálásáért. Szolgálata abban áll, hogy az egyes tagokat, valamint az egész közösséget hitbeli és keresztény erkölcsi kötelezettségre készteti, és keresztény világi küldetésükben nyújt segítséget.

 

 

18. §. A Titkár és a Vagyonkezelő

 

 1. A Titkár felelős a levelezésért, a jegyzőkönyvek elkészítésért, a sajtóval és a nyilvánossággal való kapcsolatok ápolásáért, amennyiben a Vezetőség ezekkel a feladatokkal más vezetőségi tagokat nem bíz meg.
 2. A Vagyonkezelő felelős a Szombathely- Oladi Kolping Család     gazdálkodásának szabályosságáért. Elkészíti a költségvetés tervezetet és az éves beszámolót, melyek a Vezetőség jóváhagyásával terjeszthetők a Közgyűlés elé. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagok a tagdíjat időben befizessék. Gondoskodik az MKSZ részére a tagdíjak megfizetéséről.

 

 

19. § Az ifjúsági korcsoport

 

(1)    A Közgyűlés a 30 év alatti tagokból ifjúsági korcsoportot hozhat létre.

(2)    Az ifjúsági korcsoport tagjai sorából javasolhat személyeket az MKCS közgyűlése számára az MKSZ ifjúsági tisztségviselő jelöltjeinek.

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!
Szombathely -Oladi Kolping Család - Magyar